Skip links

Privacy

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u nader te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Verloskundig Centrum Partera, gevestigd aan Dunantstraat 605, 2713 TA te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Verloskundig Centrum Partera
Dunantstraat 605
2713 TA te Zoetermeer
Tel: 079-3218485
www.parterazoetermeer.nl
praktijk@parterazoetermeer.com
verloskundigcentrumpartera@zorgmail.nl ( beveiligd)

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Verloskundig Centrum Partera verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerlijke staat

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Zorgverzekering
– Beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verloskundig Centrum Partera verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Etniciteit
– Godsdienst of levensovertuiging
– Medische voorgeschiedenis , van uzelf, uw partner en familieleden
– Gegevens over eventuele vorige zwangerschappen.
– Sociale situatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verloskundig Centrum Partera is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
-voor zorgverlening;
-voor doelmatig beheer en beleid;
-voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
-er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Verloskundig Centrum Partera hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Alle gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening leggen wij vast in Vrumun. Dit is een landelijk erkend computerprogramma specifiek voor verloskunde. Gegevens worden door Vrumun centraal beveiligd opgeslagen. Door gebruik te maken van dit programma hebben al onze medewerkers te allen tijde inzicht in uw actuele dossier zodat de zorg aan u optimaal blijft.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de wettelijke bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor uw eerste bezoek aan ons vult u een intakeformulier in waarop de meeste van deze gegevens door u kunnen worden ingevuld. Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de AVG beschikken over verwerkersovereenkomsten. Tevens heeft Verloskundig Centrum Partera een verwerkingsregister.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
-Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
-Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Verloskundig Centrum Partera. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Verloskundig Centrum Partera hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend in het kader van de zorgverlening aan u aan derden en uitsluitend indien noodzakelijk voor deze zorgverlening. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer
gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de verloskundige).

Uitwisseling gegevens
Verloskundig Centrum Partera is lid van het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer (VSV Zoetermeer). Wij wisselen, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en
betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Bent u bij de gynaecoloog geweest, dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest. Tijdens uw eerste bezoek aan ons ontvangt u hierover meer informatie op schrift van ons. Ook delen wij graag met uw toestemming medicatiegegevens met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw zwangerschapsdossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk. Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat uw dossier met uw toestemming na een verzoek daartoe binnen een maand aan uw nieuwe verloskundige wordt overgedragen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek.

Vragen over onze privacybeleid?
Deze website maakt gebruik van cookies. Met het plaatsen van cookies kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden op onze website. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.