Skip links

Verloskundige zorg verzekerd in basispakket

Alle reguliere verloskundige zorg is in de basisverzekering opgenomen. Je bent als zwangere volledig verzekerd voor onze zorg. Dit geldt ook voor de counseling voor prenatale screening, de NIPT, de 13-weken echo en de 20-weken echo.

Afhankelijk van je verzekering wordt er voor de kraamzorg en bij een poliklinische bevalling een eigen bijdrage gevraagd. Een poliklinische bevalling vindt zonder medische indicatie onder onze zorg in het ziekenhuis plaats. Daarnaast vallen sommige bloedonderzoeken in het eigen risico, dit geldt ook voor een aantal bijzondere verrichtingen die door de gynaecoloog uitgevoerd wordt en eventueel vervoer per ambulance.

Tip: Informeer bij je verzekeraar welke voorwaarden voor jouw verzekering gelden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Onze praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. Wanneer je bent verzekerd dienen wij onze declaratie rechtstreeks in bij jouw verzekeraar waarna de betaling van de zorg rechtstreeks door je zorgverzekeraar aan ons plaatsvindt. Mocht je van zorgverzekeraar veranderen, dan is het van belang dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Ben je niet verzekerd of vergoedt je zorgverzekeraar de zorg niet, bijvoorbeeld omdat je de premie niet hebt betaald, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Via deze link kan je controleren of je verzekeraar onze zorg vergoedt.

Meer informatie over vergoedingen door de verzekeraar tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd vind je ook op deze pagina  van de Consumentenbond.

TARIEVEN

Hieronder vind je de tarieven voor verloskundige zorg in 2024.
De tarieven voor verloskundige zorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

BEGELEIDING VAN:

je zwangerschap, bevalling en kraambed 1.863,97
alleen je zwangerschap (prenatale zorg) 689,67
alleen je bevalling (natale zorg) 755,52
alleen je kraambed (postnatale zorg) 419,73

 

OVERIGE DIENSTEN

termijnecho 55,89
groeiecho 46,58
liggingsecho 46,58
13-weken echo 148,92
20-weken echo 185,26
counselingsgesprek 77,46
kinderwensspreekuur 71,83
versie van een kind in stuitligging 129,11
spiraal/implanon plaatsen of verwijderen 77,85

 

CURSUSSEN

Borstvoedingsavond 15,00

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.
Voor volledige of gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar/zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:

Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Invorderingskosten 
Indien de cliënt na sommatie met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs 
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling 
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Met het plaatsen van cookies kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden op onze website. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.